Minit Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
o nás produkty Oskar kvásková línia predajne MINIT novinky kariéra kontakt
|
franchise retail viac
SK EN
SK EN
o nás produkty predajne MINIT novinky Oskar kvásková línia kariéra kontakt
|
franchise retail

Všeobecné podmienky online súťaží

01.08.22 naspäť
Online sutaze podmienky

Všeobecné podmienky online súťaží

Usporiadateľ:

MINIT SLOVAKIA spol. s r. o., Múzejná 208, 929 01 Dunajská Streda

Miesto konania súťaží:

Facebook stránka: MINIT bakery | Facebook

Facebook stránka Dunajská Streda: MINIT Dunajská Streda | Facebook

Instagram stránka: MINIT (@minit_slovakia) • Instagram photos and videos

Instagram stránka Nivy: @minit_nivy • Instagram photos and videos

Termín a podmienky súťaží:

 1. Konkrétny termín jednotlivých online súťaží bude zverejnený v danom príspevku.
 1. Na súťažiach sa môže zúčastniť osoba nad 18 roku veku. Osoby mladšie môžu súťažiť len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. V prípade, že sa výhercom stáva osoba mladšia ako 18 rokov, na pokyn usporiadateľa je povinný predložiť súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak súhlas nepredloží, zaniká mu nárok na výhru a určí sa náhradný výherca.
 2. Zúčastniť sa môžu osoby so sídlom na Slovensku.
 3. V priebehu jednej súťaže sa môže každý zúčastniť viackrát, ak splní podmienky, výhercom sa však môže stať len raz.
 4. V súťaži sa dá zúčastniť aj pod iným menom, ako oficiálnym, ale v prípade výhry musia byť poskytnuté presné kontaktné údaje. Ak sa z dôvodu chybného poskytnutia kontaktov usporiadateľ s výhercom nemôže spojiť, jeho nárok na výhru zaniká, a určí sa náhradný výherca.
 5. Ak účastníci nespĺňajú podmienky súťaže, budú zo súťaže vyradení.
 6. Výhru za žiadnych okolností nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo vymáhať súdnou cestou.

Určenie výhry

 1. Rozsah výhry bude konkretizovaný v danom príspevku.
 2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa, v čo najkratšom možnom čase po ukončení súťaže, zo všetkých súťažiacich.
 3. Výherca bude kontaktovaný do 5 dní od žrebovania, pričom výherca výhru nie je povinný prijať.
 4. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, za vlastnosti výhry a správne používanie výhry usporiadateľ nezodpovedá. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, výmenu, zničenie výhry Slovenskou poštou, alebo iným dopravcom (kuriérom).

Ochrana osobných údajov:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti MINIT SLOVAKIA súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania, alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@minitbakery.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia. Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Záverečné ustanovenia:

 1. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s podmienkami usporiadania súťaží usporiadateľom.
 2. Online súťaže nie sú organizované, podporované, alebo sponzorované Facebook, TikTok, ani Instagram.
 3. Účastník si je vedomý, že jeho osobné údaje budú použité pre účely doručenia výhry. Účasťou v súťaži súhlasí so zverejnením jeho mena, alebo pseudonymu na sociálnych sieťach usporiadateľa za účeľom ohlásenia výhercov.
 4. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani s príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.
 5. Pravidlá súťaže sú v súlade s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

V Dunajskej Strede, dňa 28.07.2022

City 1

Pin Nájdite najbližšiu pekárničku

City 2
Navštívte nás na sociálnych médiách