Minit Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
SK EN
SK EN
O nás produkty Kvásková línia Predajne Minit novinky Pracovné ponuky Spolupráca Kontakt

Všeobecné podmienky online súťaží

27.07.23 naspäť
Online sutaze podmienky

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ MINIT SLOVAKIA, SPOL. S R.O.

PRE ORGANIZOVANIE ONLINE SÚŤAŽÍ

1. Účelom týchto všeobecných pravidiel MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží (ďalej len „súťaž“) je ustanovenie rámcových pravidiel organizovania súťaží s tým, že podrobnosti o organizovaní konkrétnej súťaže MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. ustanovuje v oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže.

2. Organizátorom súťaží je:

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17 053 897,

www.minitbakery.sk (ďalej len „organizátor“)

3. Súťaže sú spotrebiteľskými súťažami usporadúvanými online, spravidla na profile organizátora na niektorej zo sociálnych sietí, na základe jednostranného rozhodnutia organizátora pre spotrebiteľov v priamej súvislosti s propagáciou, ponukou a predajom výrobkov organizátora, pri ktorých organizátor poskytne súťažiacim, ktorí budú určení náhodným výberom (žrebovaním), nepeňažné ceny a podmienkou účasti súťažiacich v nich je splnenie konkrétnych podmienok určených organizátorom. Súťaže nie sú hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

4. Oznámenie o organizovaní konkrétnej súťaže vydáva, mení alebo ruší jednostranne organizátor, ktorý súčasne jednostranne určuje aj miesto, obsah a formu oznámenia o organizovaní konkrétnej súťaže. Pokiaľ organizátor neučí inak, miestom organizovania súťaže sú profily organizátora na sociálnych sieťach FACEBOOK a INSTAGRAM, ktoré na tento účel určí organizátor.

5. Súťaže prebiehajú v čase určenom v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže.

6. Výhra alebo výhry pre konkrétnu súťaž, počet výhier pre konkrétnu súťaž a počet výhercov pre konkrétnu súťaž sú určené v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže.

7. Spôsobilou byť účastníkom súťaží (ďalej len „súťažiaci“) je každá fyzická osoba, ktorá

a) splnila podmienky účasti na konkrétnej súťaži, ktoré organizátor ustanovil v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže (napr. označila stránku organizátora na príslušnej sociálnej sieti ako „páči sa mi“ - lajkovala ju, komentovala príspevok na stránke organizátora na príslušnej sociálnej sieti alebo zdieľala stránku organizátora na príslušnej sociálnej sieti a pod.) a

b) nie je osobou vylúčenou zo súťaže.

Osobou vylúčenou zo súťaží je každá právnická osoba a spomedzi fyzických osôb každá osoba, ktorá

a) je osobou, ktorá bola organizátorom z ktorejkoľvek súťaže vylúčená, alebo

e) je osobou, ktorej účasť na príslušnej súťaži zanikla priamo z titulu týchto všeobecných pravidiel MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží.

Rozhodovanie o tom, či určitá osoba je spôsobilá byť súťažiacim, alebo, či je osobou vylúčenou zo súťaže alebo, či je súťažiacim, patrí do výlučnej pôsobnosti organizátora.

Splnenie podmienok účasti na konkrétnej súťaži, ktoré organizátor ustanovil v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže (napr. označenie stránky organizátora na príslušnej sociálnej sieti ako „páči sa mi“ - lajkovanie, komentovanie príspevku na stránke organizátora na príslušnej sociálnej sieti alebo zdieľanie stránky organizátora na príslušnej sociálnej sieti a pod.) sa nepovažuje za vklad podľa osobitných predpisov o hazardných hrách.

Fyzická osoba, ktorá je spôsobilá byť účastníkom súťaže, sa zapojí do konkrétnej súťaže tým, že spôsobom uvedeným v týchto všeobecných pravidlách MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže

a) splní podmienky účasti na konkrétnej súťaži, ktoré organizátor ustanovil v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže,

b) prejaví vôľu zúčastniť sa konkrétnej súťaže,

c) prejaví bezpodmienečný a neobmedzený súhlas so všetkými podmienkami konkrétnej súťaže a

d) vykoná všetky ďalšie potrebné úkony podľa týchto všeobecných pravidiel MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a príslušného oznámenia o organizovaní konkrétnej súťaže.

Zapojením fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá byť účastníkom súťaže, do konkrétnej súťaže v súlade s týmito všeobecnými pravidlami MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a príslušným oznámením o organizovaní konkrétnej súťaže sa táto osoba stáva súťažiacim. Nikto nemá právny nárok na to, aby sa stal súťažiacim. Účasť v každej súťaži je dobrovoľná. Súťažiaci môže z každej súťaže kedykoľvek jednostranne odstúpiť. Organizátor môže súťažiaceho z každej súťaže kedykoľvek, hoci aj opakovane jednostranne vylúčiť, okrem prípadov, kedy by to bolo v rozpore s osobitným predpisom.

Zapojením sa do príslušnej súťaže vyjadruje súťažiaci svoj bezpodmienečný súhlas s týmito všeobecnými pravidlami MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a príslušným oznámením o organizovaní konkrétnej súťaže. Podmienkou zapojenia sa do príslušnej súťaže je zo strany potenciálneho súťažiaceho predchádzajúce oboznámenie sa s týmito všeobecnými pravidlami MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a príslušným oznámením o organizovaní konkrétnej súťaže a bezpodmienečný súhlas s ich obsahom, preto sú z každej súťaže vylúčené všetky tie osoby, ktoré sa s nimi vopred neoboznámili, alebo ktoré s nimi bezpodmienečne nesúhlasia, alebo ktoré svoj skôr daný bezpodmienečný súhlas obmedzili alebo odvolali.

8. Súťažiaci sa do žrebovania v rámci príslušnej súťaže zaradí tým, že sa zapojí do príslušnej súťaže, teda splní všetky podmienky účasti na konkrétnej súťaži, ktoré organizátor ustanovil v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže (napr. označí stránku organizátora na príslušnej sociálnej sieti ako „páči sa mi“ - lajkuje ju, komentuje príspevok na stránke organizátora na príslušnej sociálnej sieti alebo zdieľala stránku organizátora na príslušnej sociálnej sieti a pod.) a splní ďalšie predpoklady určené v týchto všeobecných pravidlách MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a v príslušnom oznámení o organizovaní konkrétnej súťaže (ďalej len „zaradenie do žrebovania“).

9. Každý súťažiaci sa v rámci jednej súťaže môže do žrebovania zaradiť aj opakovane, výhercom sa však môže v rámci jednej konkrétnej súťaže stať iba raz bez ohľadu na počet zaradení do žrebovania.

10. Pokiaľ organizátor neurčí inak, žrebovanie výhercov uskutočňuje organizátor v sídle organizátora bez zbytočného odkladu po skončení danej súťaže spomedzi všetkých tých súťažiacich, ktorí sa do žrebovania v rámci nej aspoň raz zaradili a ktorých účasť na danej súťaži v okamihu žrebovania trvá.

11. Organizátor výhercov kontaktuje vhodným spôsobom podľa jednostranného uváženia organizátora bez zbytočného odkladu, spravidla do 5 dní odo dňa žrebovania.

12. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť podmienky určené organizátorom. Výhry sa výhercom doručujú iba na územie Slovenskej republiky. Ak tak v konkrétnom prípade rozhodne organizátor, výhru je možné na žiadosť výhercu výhercovi doručiť na jeho náklady a na jeho zodpovednosť aj mimo územia Slovenskej republiky. Organizátor nezodpovedá za riadne doručenie výhry výhercovi treťou osobou (napr. poštovým podnikom alebo doručovateľom).

13. Na výhru nie je právny nárok. Výhry zo žiadnej súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

14. Ak tak ustanovuje osobitný predpis, výhra môže predstavovať zdaniteľný príjem a podliehať odvodom poistného na verejné nemocenské, dôchodkové alebo zdravotné poistenie, prípade s ňou môžu byť spojené ďalšie právne povinnosti výhercu voči orgánom verejnej moci alebo tretím osobám. Prípadnú daňovú alebo odvodovú povinnosť z výhry alebo splnenie ďalších súvisiacich právnych povinností je povinný vysporiadať si výherca, s výnimkou prípadu, kedy osobitné predpisy určujú inak. Ustanovenia tohto bodu majú iba všeobecne informatívny charakter a súťažiaci berie na vedomie, že otázky v tomto bode popísané sa spravujú osobitnými predpismi, z ktorých môže vyplynúť iná úprava v tomto bode popísaných otázok.

15. Žiadna zo súťaží nie je organizovaná, podporovaná ani sponzorovaná žiadnou sociálnou sieťou ani inou obdobnou treťou osobou.

16. Zapojením sa do príslušnej súťaže súťažiaci vyhlasuje, že sa pred zapojením do súťaže riadne a v plnom rozsahu na webovej stránke organizátora alebo na inom mieste oboznámil so Všeobecnými informáciami organizátora pre dotknutú osobu vo veci ochrany osobných údajov a súčasne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré v danej súvislosti organizátorovi poskytne. Každý súťažiaci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pričom súhlas môže odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelil. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; súťažiaci vyhlasuje, že bol pred poskytnutím súhlasu o tejto skutočnosti informovaný.

17. Organizátor je oprávnený tieto všeobecné pravidlá MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží a podmienky v nich obsiahnuté, najmä, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa súťaže a získania výhry, ako aj oznámenie o organizovaní konkrétnej súťaže kedykoľvek jednostranne a bez súhlasu súťažiacich zmeniť, každú súťaž jednostranne skrátiť, predĺžiť, zrušiť či akokoľvek inak upraviť. Zmena týchto všeobecných pravidiel MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží alebo oznámenia o organizovaní konkrétnej súťaže, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi, najmä, ak by bola klamlivou obchodnou praktikou, je ale neprípustná. Každý súťažiaci účasťou v ktorejkoľvek súťaži bezpodmienečne súhlasí s týmito oprávneniami organizátora.

18. Ak niektoré otázky súťaže nemožno riešiť podľa týchto všeobecných pravidiel MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží alebo podľa oznámenia o organizovaní konkrétnej súťaže, riešia sa podľa jednostranného rozhodnutia organizátora.

19. Tieto všeobecné pravidlá MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží sú zverejnené na webovej stránke www.minitbakery.sk. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných pravidlách MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží alebo oznámenia o organizovaní konkrétnej súťaže je rozhodujúcim a záväzným výklad podaný organizátorom.

20. Tieto všeobecné pravidlá MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

21. Tieto všeobecné pravidlá MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. pre organizovanie online súťaží nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania organizátorom.

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o, Dunajská Streda, dňa 18.07.2023


03 MINT pravidla online sutaz SK final

City 1

Pin Nájdite najbližšiu pekárničku

City 2
Navštívte nás na sociálnych médiách